مقالات در زمینه عکاسی

 

مقاله‌ی عکاس، شکارچی لحظه‌های دیدار، مجله عکس، شماره 319.

مقاله‌ی نماد، عکس نقاشی‌های انسان اساطیری، مجله‌ی عکس، شماره321.

مقاله‌ی اشراقیات عکس و حضور عکاس، مجله‌ی عکس، شماره 317.

مقاله‌ی پونکتوم هنر عکاسی در عکس، مجله‌ی مکعب، شماره31.

مقاله‌ی آنجابودگی در عکس و هنر عکاسی، مجله تندیس، شماره 261.

مقاله‌ی عکاس ازلی و انسان اساطیری، مجله درگاه، شماره 3.