مقالات در زمینه هنر

 

مقاله‌ی جابه‌جایی موضوع و موضع درهنرهای تجسمی، مجله‌ی گلستانه، شماره129

مقاله‌ی هنر و هنرمند در تبیین تصویری و کلامی، مجله‌ی گلستانه، شماره‌ 125.

 مقاله‌ی چشم و دهان در تئاتر و سینما، مجله نمایش، شماره 189