عنوان
هنر بین راهی(چیدمان نویسی)
چیدمان آینه در آینه
چیدمان بین راهی(چشمان بسته و راه)
چیدمان بین راهی(چشمان باز و راه)
چیدمان 10 سال کار با خودکار در نروژ
چیدمان رنگین کمان پاکت ها:«حضرت مسیح(ع) و کریسمس»
چیدمان بین راهی(در سوگ پاریس)
چیدمان بین راهی(خداحافظی)
چیدمان کتاب ها(مطالعه آزاد را دوست دارم)
چیدمان مجلات(آهو پژوهی)
چیدمان زونکن ها(او پژوهی)
چیدمان سبد ماندال و سیب ماندالا
چیدمان کتیبه های عشق
چیدمان، ثانیه ها را بزرگ می کند
ماندال و ماندالای درخت( درخت نقاشی)
چیدمان «برف نقاشی ها»
چیدمان سنگ نقاشی ها( ماندال و ماندالای سنگ)
چیدمان « هم این و هم آن، نقاشی ها»
چیدمان گیاه نقاشی ها( ماندال و ماندالای گیاه)
درخت مایه نقاشی ها (ماندال و ماندالای درخت)
درخت دانه نقاشی ها( ماندال و ماندالای درخت)
چیدمان ساحل نقاشی ها
چیدمان سفال نقاشی ها
چیدمان حسین حسین نقاشی‌ها
چیدمان درخت مجسمه نقاشی ها
چیدمان هشتم آبان
چیدمان دیوار مهربانی
چیدمان سیب کرمانشاه سلام
چیدمان تا نکاشته باشی نمی بینی
چیدمان حکمت پشت دل، عشق است
چیدمان «نور ِ ناآشنا»
چیدمان «از کجا نگاه می کنی»
چیدمان «ایران مهربان است، از من بپرس»
چیدمان «ایرانی سر ببازد، سرّ نبازد»
چیدمان «چگونه نگاه می کنی؟»
چیدمان«حسین، نور ناآشنا»
چیدمان «ایران پرسش من است»
چیدمان «به مِهر و به مُهر هنریک ایبسن»
چیدمان «به مِهر مسیح و به مُهر مسیح»
چیدمان «به مِهر زمین و به مُهر زمین»
چیدمان دایره‌ی زندگی
چیدمان «همدلی ایرانیان عشق است»
چیدمان «ستندِمای را دوست دارم»
چیدمان «خیره به چشمانت نگاه می کنم و می گویم»
چیدمان «از شرق عشق آمدی یا علی(ع)»
چیدمان «حسین حسین نقاشی‌ها»2
چیدمان «تازگی را دوست دارم»
چیدمان«سردار ایرانی شهادتت مبارک»
چیدمان پرستارانِ انسانیت سپاس
چیدمان «حسین حسین نقاشی ها»3
چیدمان «شجریان یک جریان است»
چیدمان «نور سیاه فرهنگ ایران»
چیدمان «حسین حسین نقاشی ها» 4
چیدمان «ردّ پای ماندال در کشف زندگی»
چیدمان «هنرمندان نروژی در ماندال»