مقالات

1. مقاله‌ی عکاس ازلی و انسان اساطیری، مجله درگاه، شماره 3.

2. مقاله‌ی چهره‌ لوگوسی انسان عذرایی در حوزه علوم انسانی کیست؟ مجله نافه، شماره 49.

3. مقاله‌ی عکاس، شکارچی لحظه‌های دیدار، مجله عکس، شماره 319.

4. مقاله‌ی اسطوره‌ی کوه، فصل‌نامه‌ی کوه، شماره 70.

5. مقاله‌ی  نقاشی سوررئالیسم ،  انکار پایان اسطوره وروایت ، مجله فردوسی، شماره99-98

6.مقاله‌ی نماد، عکس نقاشی‌های انسان اساطیری، مجله‌ی عکس، شماره321.

7. مقاله‌ی بازخوانی، عبور از هزارتوی دگماتیسم، مجله‌ی آزما، شماره99.

8. مقاله‌ی پونکتوم هنر عکاسی در عکس، مجله‌ی مکعب، شماره31.

9. مقاله‌ی اشراقیات عکس و حضور عکاس، مجله‌ی عکس، شماره 317.

10. مقاله‌ی جابه‌جایی موضوع و موضع درهنرهای تجسمی، مجله‌ی گلستانه، شماره129.

11. مقاله‌ی هنر و هنرمند در تبیین تصویری و کلامی، مجله‌ی گلستانه، شماره‌ 125.

12. داستان( رؤیای نویسندگی) و شعر نو، دو هفته نامه تخته سفید، شماره8.

13. مقاله‌ی کوه اساطیری المپ(بازخوانی سرنوشت و سرگذشت)، مجله نافه، شماره51.

14. مقاله‌ی چشم و دهان در تئاتر و سینما، مجله نمایش، شماره 189.

15.مقاله‌ی آنجابودگی در عکس و هنر عکاسی، مجله تندیس، شماره 261.

16.مقاله بازخوانی تفکر افقی و عمودی بارت ، مجله درگاه ، سال چهارم ، شماره 1 .

17. مقاله بازخوانی متن و تاویل بطن ،مجله نافه،شماره 48 .