توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

چیدمان بین راهی(خداحافظی)

تقدیم به همسایگان مهربان و نجیب آمفی سنتر در شهر ماندال

محمد پیرحیاتی(مونس) با حرکتی خلاقانه و سمبلیک خداحافظی خود را با همسایگانش در مجتمع تجاری «آمفی سنتر» در دو ساحت بیان بصری و بیان زبانی به اجرا درآورده است. چیدمان « خلاقانه و سمبلیک»* ایشان به ویژه در ساحت بیان بصری به قدری برایمان با احساس، جذاب، دیدنی ،قابل تحسین و آموزنده بود که حیفمان آمد آن را با شما درمیان نگذاریم. هرچند خود اثر گویای نکات ظریفی است ولی شاید بارزترین آنها را بتوان این گونه معناسازی کرد: مهرورزی، دیگرپذیری ، تسامح و تساهل و ... که همگی به طور ضمنی از مهر، نجابت، منش و اصالت این هنرمند ایرانی خبر می دهد. این حرکت شور و هیجان همسایگانش را به همراه داشته تاجایی که برخی از آنها این هنرمند ایرانی را با اشک در آغوش کشیده و با کلامی مهرآمیز او را بدرقه نمودند. اینک به قطعه شعری که استاد به همین منظور سروده اند نیز شما را دعوت می کنیم همراه با تصاویری از این خداحافظی .  

     « هو در همه جا نشانه دارد                  او عاشق  بی بهانه دارد

        هرگز نکند رهش فراموش                آن دل که ز« او» نشانه دارد

   شاید که میان جمعِ «آمفی»                 مونس با هنر میانه دارد

    نه نه نگو هنر که مونس                       دل در طلبش دیوانه دارد

                      سوگند به دل دیوانه ی او                آمفی آن بهشتی است که غمخانه ندارد»

(استاد مونس)

 * استاد مونس با تهیه شاخه گل و کارت پستال سال نو میلادی برای هر یک از همسایگانش در مجتمع تجاری آمفی و قراردادن آنها درصندوق پستی مجتمع ، روزی به یادماندنی را درخاطرات ما و همسایگانش به ثبت میرساند.

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)