توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

مقدمه ای بر اساطیر

مقدمه ای بر اساطیر

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست پرویز بیانی می‌باشد.

مقدمه ای بر اساطیر

اسطوره سرگذشت معنایی ، زیستی و تجربی نخستین انسان و انسانِ نخستینِ بدون نوشتار است. نوع تفکر انسانِ اساطیری متفاوت با اندیشه ی مفهومی انسانِ دوران خرد است. انسان اساطیری با قلب و عواطف خویش می زیست و می اندیشید. در حقیقت، انسانِ اساطیری« در راه» می اندیشید؛ یعنی با آن چه در تماس بود ، زندگی می کرد و از طریق ، به نوعی از دلدادگی و کشف و شهود می رسید، و به همین شکل ، پاسخ های خود را نیز در دلِ سؤال هایش می یافت. این در حالی است که انسانِ مفهومی یا لوگوسی سخت «به راه می اندیشد و در زندگی ، تنها از نیروی مغز خویش استفاده می کند ، و از این رو ، به صورت تک ساحتی و بدون انعطاف و کاملاً منطبق با منطق و علم تجربی به جهان می نگرد.
اسطوره شکل تغییر یافته ی ازلیّت انسان را در بحران هویت آغازین خویش است . در آن دمِ نخستین که انسان نمی دانست در این فرایندِ نزولی ، چه گستره هایی در انتظارش می باشد ، هر واکنش اولیه ی او به کنش هستی و خلقت ، به شکل نمادین و رمز ظهور می کند و این واکنش معنای جمعی خود را در اسطوره به نمایش می گذارد. اساطیر به ما می گوید که من چیزی از تو می خواهم که خودت از دانستن آن بی خبری ، ولی بی اثر نیستی. اسطوره حکمتی فراموش شده در عصر فعلی است؛ حکمتی که تجلّی آن را تا حدّ زیادی می توان در عرفان دید. به عبارت دیگر ، عرفان جمع بین این دو ، یعنی اسطوره و خرد را در خود به نمایش گذاشته است.

محمد پیرحیاتی(مونس)

 


 

فهرست مطالب و موضوعات مطرح شده در کتاب«مقدمه‌ای بر اساطیر» اثر محمد پیرحیاتی (مونس) عبارتند از:

 

پیش‌گفتار                 

15

پی‌نوشت‌ها

35

فصل اوّل

آشنایی با اساطیر

آشنایی با اساطیر

43

پی‌نوشت‌ها

81

فصل دوّم

هویّت و اساطیر

هویّت و اساطیر

91

1-   معنای هویّت

91

2-   هویّت در عصیان آدم (ع)

93

3-   هویّت در تلمود

94

4-   هویّت در دنیای بی‌ریشه

96

5-   نقش پژوهش در علوم انسانی

99

6-   هویّت اساطیری ایرانیان

101

7-   قهرمان، هویتّی اساطیری

108

8-   چالش ایرانی

111

9-   رویکرد اساطیری سلمان فارسی به اسلام

115

10- هستی‌شناسی ایرانیان

122

  

11-تأویل، نقد،تجزیه و تحلیل، همراه با مک لوهان، هانتیگتون و...

129

12-به سراغ خودمان برویم

156

13-عرفان در هویّت ایرانیان

161

14-توشه‌گیری در عرفان

166

15-پیر و مرید

170

16-روح آزادی ودموکراسی در عرفان

180

17-عرفان از نگاه هُمایی

197

18-زبان عرفانی، هویتّی باطنی

207

19-فرهنگ و تمدّن

212

20-کودکی تجسّم و تخیّل

225

21-شور و شعور در فرهنگ و اساطیر

228

22-چاره چیست؟

231

پی‌نوشت‌ها

249

  

فصل سوّم

 کیستی و چیستی در اساطیر

کیستی و چیستی در اساطیر

285

1-   چهره ی ازلی انسان در آیینه‌ی اساطیر

285

2-   هفت وادی عرفان در اساطیر ایرانیان

287

3-   آرش، اسطوره‌ای تا مرز هنوز

294

4-   آرش و سِرّ مدوّر (دایره‌ی ازلی)

302

5-   ارداویراف سالک زرتشتی

311

پی‌نوشت‌ها

315

 

فصل چهارم

 انسان و اساطیر

انسان و اساطیر

325

1-    معنای اسطوره در هستی‌شناسی

2-    انسان و اساطیر

325

333

3-    ازل و ابد

338

4-راه و رمز

347

5-نماد یا سمبل

355

6-تمثیل

364

7-جاذبه و جذبه

370

8-تجسّم

376

9-تخیّل

380

10-تجلّی

385

11-رؤیا

پی‌نوشت‌ها

390

403

 

 

 

فصل پنجم

 اساطیر در ساحت‌‌های دیگر 

اساطیر در ساحت ‌های دیگر

419

1-شعور منادها و کوانتوم در اسطوره

419

2-اسطوره یا بت واره

427

3-کوجیکی (اساطیر ژاپن)

445

4-تاریخ خواب نمی بیند

454

5-جغرافیای باطنی یا سرزمین اساطیری

469

6-پی نوشتها

475

 فصل ششم

 در دبستان اساطیر با یونگ و نیچه

در دبستان اساطیر با یونگ و نیچه

487

1-یونگ با طعم اساطیری

487

2-چنین گفت نیچه

493

پی‌نوشت‌ها

511

 فصل هفتم

 فصل شیدایی در اساطیر

فصل شیدایی در اساطیر

519

1-   فصل شیدایی

519

2-   زنده‌ی بیدار (حی بن یقظان)

522

3-   شمس و فرهنگ سلوکی

527

4-   فرانچسکو سالک مسیحی

535

5-   سیر و سلوک دانته

541

6-   دون خوان سالکی در اساطیر سرخ پوستان

557

7-   دُن کیشوت یادگار اساطیر

546

8-   شکونتلا و عشق عرفانی

571

9-   فاوست آیینه‌ی گوته

574

پی‌نوشت‌ها

579

 

فهرست منابع و مآخذ

591

نمایه اعلام

623

خلاصه‌ی کتاب به زبان فارسی

638

خلاصه‌ی کتاب به زبان انگلیسی

639

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)