توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

تصویر سرای رولان بارت و سالک ایرانی

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی از محمدپیرحیاتی (مونس) تحت عنوان«تصویر سرای رولان بارت» است.

 

مقدمه کتاب «تصویر سرای رولان بارت و سالک ایرانی»[1]

 

«اسیر کوی غیب توأم با غیبت دگران کاری ندارم 

تو خریدار منی با قیمت دگران کاری ندارم»

(مونس)

... وقتی نویسنده، هنرمند و پژوهشگری خود را «سالکی ایرانی» می‌نامد و کتابش را نیز با همین پسوند همراه می‌سازد، بی‌گمان به «حرکت وضعی معنا» از بیان بصری در تجارب قدمی‌اش آن اندازه واقف گردیده است که به «حرکت انتقالی» و تجارب قلمی‌اش، تا بتواند بگوید اولی را «علم دیداری»، صاحب «اسرار» کرده است و  دومی را «علم بیداری»، صاحبِ «اصرار».

از همین قدم و قلم انتظار می‌رود که کتاب «تصویر سرای رولان بارت و سالک ایرانی» را به گونه‌ای عهده‌دارِ تعریف و تبیین گردد که نه تنها از سلوک عقلی و قلمی یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر غرب یعنی «رولان بارت» پرده بردارد، بلکه بتواند آن را با رویکردی تطبیقی با سلوک قدمی و قلمی خویش به مثابه اندیشمندی شرقی – محمد پیرحیاتی (مونس)- که خود را «سالکی ایرانی» خطاب می‌کند به کتابی تبدیل کند که قابلیت و کیفیت آن را در سطر سطرش بتوان به تأمل نشست.

سالکی که آثار گوناگون چاپ شده و چاپ نشده‌اش در هر یک از رویکردهای تطبیقی تا به حال نه تنها پرده از رخ سیر تکامل اندیشگی انسان در هر دو ساحت بیان بصری و بیان زبانی‌اش برداشته است بلکه در حال آشکار نمودن برگ زرین دیگری از برگ‌های پرمعنا و محتوای «حکمت پشت دل» اش نیز می‌باشد. حکمتی که در مبحث «ذات و علم دیداری» و «آیینِ آینه‌داری»، درباره ذات پاک پروردگارش چنین می‌گوید:«سیرت آینه که عهده‌دار صورت ذات پاکش شد تا اندام‌وارگی‌اش را، «تخیل» از عهده برنیاید آنچنان‌که از وزن تعدیلش، «عقل» نیز عاجز ماند و به سکونتش در ترازوی «اتحاد عاقل و معقول» در نزد حکما رضایت داد تا یکی «نور» و دیگری «وجود» و آن سومی «وجه» بخواند آنکه را که بجز «عشق» نزیبد که در آینه، خود را «خدا» بخواند.».

بدیهی است که سالک ایرانی،مونس، با این رویکرد، «تصور انسان» را در کتاب حاضر نسبت به «تصویری» که از دو جهان با دو فلسفه و حکمت متفاوت- رولان بارت و محمد پیرحیاتی(مونس)- به‌دست می‌دهد، می‌تواند دارای ساحتی تازه باشد تا دریابیم چه رابطه‌ای میان «تصویر سرا» و بیان بصری و بیان زبانی است که سالکی ایرانی را سالهاست به خود مشغول داشته است.

زهره پیرحیاتی        

دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه تهران[1] . این مقدمه اقتباسی آزاد از کتاب حاضر – تصویر سرای رولان بارت و سالک ایرانی- است.

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)