«مخاطب محترم گاهی اوقات سایت حاضر به دلایل مشکلات فنی از دسترس خارج می شود که بدین وسیله از شما پوزش می طلبیم»

 

 

 

چیدمان نقاشی کامبیز درمبخش

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)