«مخاطب محترم گاهی اوقات سایت حاضر به دلایل مشکلات فنی از دسترس خارج می شود که بدین وسیله از شما پوزش می طلبیم»

 

 

 

چیدمان نقاشی حمید اعجمی

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)