«مخاطب محترم گاهی اوقات سایت حاضر به دلایل مشکلات فنی از دسترس خارج می شود که بدین وسیله از شما پوزش می طلبیم»

 

 

 

چیدمان نقاشی حسن اسماعیل زاده

 

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)